8 công thức giải Rubik 3×3 dễ hiểu, nhanh chóng
hướng dẫn giải rubik 3×3 một cách đơn giản dễ hiểu
Cube: nghĩa đen theo tiếng Anh là “khối lập phƣơng” nhƣng từ này đƣợc dùng để

gọi tắt các loại Twisty Puzzle (những món đồ chơi có dạng trục để xoay các mặt

giống nhƣ khối Rubik). Vì thế mọi ngƣời chơi lâu thƣờng dùng từ “cube” trong

trao đổi thông tin với nhau ám chỉ khối Rubik.

Big cube: các loại cube có số tầng từ 4 trở lên.

Breaking in: chỉ việc chơi trong thời gian đầu khi mới mua cube, giai đoạn này

nhằm mài mòn bớt phần nhựa thừa của cube, tạo cảm giác xoay mƣợt hơn, nói

chung sau giai đoạn này thì cube sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

MOD (modify): chỉ việc thay đổi cấu trúc bên trong (ở các chi tiết nhỏ) của cube

Nguồn: https://appstore.com.vn/

Xem thêm bài viết khác: https://appstore.com.vn/game

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here